miércoles, 2 de marzo de 2011

  / Chinese

 

当我们说民众主候,我什么? Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos, CECLA, agosto de 2015

日本語 / Japanese

 

 

Manga han shihon shugi nyumon : gurobaruka to shin jiyu shugi eno taiko undo no susume.
Ezequiel Adamovsky
Japanese
Translator: Shukuko Ika
Tokyo, Japan

Publisher: Akashi Shoten, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Short texts:

複雑なラテンアメリカの⼈種問題, 2021年9⽉号